Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR OKTOBER 2017

Positivare insynspersoner köper på stigande börser

De flesta av världens börser hade positiv värdeutveckling och världsindex steg med 4,4 procent mätt i kronor. Bolagens delårsrapporter dominerade nyhetsflödet och redovisade sammantaget goda resultat. På USA-börserna rapporterade närmare hälften av bolagen bättre resultat än väntat. I Sverige var 7 av 10 av börsbolagens rapporter bättre eller i linje med marknadens förväntningar. Kronan fortsatte att försvagas mot världens ledande valutor vilket gav positiv inverkan på fondernas utveckling. Värdet steg för 5 av 6 fonder varav 4 utvecklades bättre än index. Störst bidrag till utvecklingen gav fondernas teknik- och råvarurelaterade innehav.

Sentimentet bland världens insynspersoner steg i oktober. Närmare 45 procent av samtliga insynsaffärer på världens börser var köp vilket var näst högsta andelen under året. Australiensiska insynspersoner fortsätter köpa i större utsträckning än de säljer. Köpaffärerna uppgick till 84 procent vilket var den högsta andelen på marknaderna där fonderna har innehav. Störst ökning i andel köp jämfört med förra månaden noterades i Kanada – 7 av 10 insynsaffärer gjordes med köpknappen vilket är en ökning med 10 procentenheter mot månaden innan. Så positiva har inte kanadensiska insynspersoner varit på 35 månader. Börsuppgång och starkt sentiment bland insynspersoner är en positiv kombination som brukar innebära fortsatt stigande aktiekurser.

INSIDE ACTIVE GLOBAL hade sin starkaste månad för året och steg med 4,8 procent vilket gav 0,4 procentenheter högre avkastning än index. Innehaven i de råvarurelaterade aktierna gav tillsammans med fondens valutaexponering störst bidrag till utvecklingen. Även fondens aktier i sektorerna energi och teknik gick starkt medan innehaven i hälsovård utvecklades svagare. Bland innehaven bidrog amerikanska kemikalietillverkaren Huntsman Corporation mest till avkastningen sedan bolaget överträffat vinstförväntningarna för tredje kvartalet. Aktiekursen steg med 4 procent på rapportdagen och 17 procent i oktober. Sydkoreanska insynspersoner var mest positiva till de egna bolagen jämfört med övriga insynspersoner på marknader där fonden investerar. Köpaffärerna uppgick till 77 procent och var årets högsta andel. Senast andelen köp nådde en högre nivå var i maj 2012 då 80 procent av insynsaffärerna var köp. Aktiemarknaden steg med 6 procent i oktober och det är sällsynt att insynspersoner köper i sådan stor utsträckning på en stigande börs. Det får anses vara en stark positiv signal. Fonden hade vid utgången av månaden närmare 12 procent av kapitalet allokerat mot sydkoreanska aktier.

INSIDE AUSTRALIA avancerade 6,1 procent och utvecklades 2,1 procentenheter bättre än index. Innehaven utvecklades starkt och det var de råvaru- och hälsovårdsrelaterade innehaven som drev utvecklingen. Främst bidrog råvarubolaget och litiumproducenten Galaxy Resources som just nu har ett positivt momentum. En växande efterfrågan på marknaden efter litium har accelererat bolagets produktion och i tredje kvartalet ökades försäljningen med närmare 40 procent. Aktien har för andra månaden i rad utvecklats starkast av samtliga innehav, under månaden rusade kursen med 33 procent och nådde högsta nivån på åtta år. Australiensiska insynspersoners köpaffärer fortsätter att vara i kraftig majoritet jämfört med insynsförsäljningarna. Under månaden uppgick andelen köp till 83 procent samtidigt som aktiemarknaden steg med 4 procent. En hög köpandel i kombination med kraftig börsuppgång tillhör inte vanligheterna. Det ger starka signaler på att insynspersonerna förtroende till de egna bolagen är intakt trots stigande värderingar på aktiemarknaden.

INSIDE CANADA steg med 2,2 procent vilket var 0,3 procentenheter bättre än index. Fondens innehav i sektorerna teknik och industri utvecklades starkast och gav störst bidrag till avkastningen. Fondens exponering mot bolag verksamma inom guldbranschen var istället månadens sänken. Starkast kursutveckling hade fondens näst största innehav, kommunikationshanteringsföretaget Open Text Corp, som steg med 12 procent efter att ha erhållit ett bud på 1,1 procent av aktierna. De kanadensiska insynspersonerna var på köphumör – 7 av 10 affärer var köp och var den högsta andelen på tre år. Störst nettoköp skedde i bolag verksamma på hälsovårdssektorn och insynspersonerna ökade därmed sina innehav på billigare kursnivåer sedan sektorn i sin helhet utvecklades svagt. I insynshandeln noterades också större köp på råvarusektorn vilken fonden vid utgången av månaden hade störst exponering mot.

INSIDE HEDGE redovisade en värdeminskning på -1 procent vilket var 0,9 procentenheter sämre än index. Fondens energi- och finansrelaterade aktier gav störst positivt bidrag till utvecklingen. Fondens negativa positioner i främst industriaktier var månadens negativa bidragsgivare. Mest positivt utvecklades största innehavet och kriminalteknikföretaget Micro Systemation efter en stark rapport för tredje kvartalet med rekordhög omsättning och god vinstmarginal. Aktiekursen rusade med drygt 16 procent på rapportdagen och 24 procent under månaden. Näst största bidraget gav fondens placering med exponering mot oljepriset, Bull Olja X3, som steg med 21 procent sedan priset olja stigit till den högsta nivån på nästan två år.

INSIDE SWEDEN adderade 0,8 procent till andelsvärdet i oktober medan index steg med 2,1 procent. De teknikrelaterade aktierna drev utvecklingen medan fondens aktier i fastighetssektorn agerade sänke. Innehavet med starkast kursutveckling förutom redan nämnda Micro Systemation hade spelbolaget LeoVegas som steg med 18 procent. Rapporten för tredje kvartalet gladde marknaden då 40 procent högre intäkter och en organisk tillväxt på drygt 30 procent redovisades. LeoVegas slutförde dessutom förvärvet av speloperatören Royal Banda och stärker därmed bolagets expansion i reglerade spelmarknader. Aktiviteten bland svenska insynspersoner var den lägsta som noterades under året. Det är vanligt förekommande att aktiviteten sjunker under rapportperioder, inte minst på grund av insynspersoners handelsförbud. Köpaffärerna dominerade dock insynshandeln då närmare 7 av 10 affärer gjordes med köpknappen. Störst nettoköp skedde i finans- och dagligvarurelaterade aktier och nettoförsäljningar gjordes i sektorerna teknik och fastigheter.

INSIDE USA steg med 5,1 procent jämfört med en värdeökning på 4,8 procent för index. Fondens innehav inom kraftförsörjning gav tillsammans med de råvarurelaterade aktierna störst positivt bidrag. Negativt bidrag gav innehaven som verkar på hälsovårdssektorn. Mest positiv inverkan på resultatet hade kemikalietillverkaren Huntsman Corporation efter en kursuppgång på 17 procent sedan vinsten för tredje kvartalet var högre än vad analytikerna hade räknat med.  USA-börserna nådde rekordnivåer under månaden och de amerikanska börsbolagen visade starka resultat. Närmare hälften av bolagen rapporterade bättre än marknadens förväntningar. Vinsthemtagningar dominerade insynshandeln och mest sålde insynspersoner i dagligvaru- och hälsovårdsrelaterade aktier. Nettoköp skedde på telekomsektorn vilken utvecklades sämst av samtliga sektorer. Vid utgången av månaden ökade fonden sina innehav i konjunkturkänsliga bolag och minskade samtidigt exponeringen mot industriaktier sedan industri var fjärde mest sålda sektor bland insynspersoner.

Erik lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top