KLAGOMÅL ANGÅENDE VÅRA FONDER

Reklamation

En reklamation innebär att du exempelvis är missnöjd med den information som har lämnats eller hur en fondaffär har genomförts. En reklamation ska vanligtvis kunna åtgärdas direkt och om du ringer oss på telefon 031-165 100 så ska vi göra vad vi kan för att åtgärda reklamationen direkt.

Klagomål

Ett klagomål innebär att du är missnöjd med en tjänst eller produkt och där du tycker att fondbolaget inte har tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten. En generell missnöjesyttring anses i detta sammanhang inte som ett klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Insiderfonder AB, Klagomålsansvarig, Strandvägen 7A, 114 56 STOCKHOLM. Alternativt mejlas klagomålet till info@insiderfonder.se.

Handläggningstider

En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Om detta inte är möjligt gäller samma tider och rutiner som för klagomål.

Ett klagomål bör åtgärdas inom tio arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning underrättar vi dig inom fem arbetsdagar och lämnar besked om när du kan erhålla svar.

Vägledning

Om du inte är nöjd med Insiderfonders hantering av ditt klagomål så vänder du dig i första hand till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel 0200-225800 eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat.

Andelsägare kan kostnadsfritt få del av Insiderfonders interna regler för klagomålshantering. I så fall ringer du oss på telefon 031-165 100.

Klagomålsansvarig på Insiderfonder är advokat Kristofer Selvin på Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top