Fonden passar dig som:

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en specialfond som investerar i svenska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien samt i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när börsen utvecklas dåligt. Fonden placerar ungefär 70 procent av fondens tillgångar i aktier. Fondens jämförelseindex är OMRX T-bill som är ett index över statsskuldväxlar utgivna av den svenska staten. Köp och försäljning av fondandelar sker normalt alla vardagar.

Startdatum: den 1 juni 2009.

Rekommenderad placeringshorisont: 3 år eller längre.

ERIK LIDÉN, FÖRVALTARE

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden, som i avsaknad av historisk värdeutveckling, utgår från hur värdet på fondens jämförelseindex, OMRX T-bill, har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Fondens placeringar på en marknad sker i landets lokala valuta och kan därför påverkas av förändringar i valutakursen (valutarisk).

Köpa och sälja andelar

Beroende på om du är ny eller befintlig kund hos oss så har vi två enkla guider som beskriver hur du går till väga:

Handla direkt

Välj hur du vill köpa eller sälja dina fonder. Vänligen notera att alla våra fonder inte finns hos alla återförsäljare. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Om du vill veta mer om hur man köper eller säljer fondandelar så har Insider två enkla guider om hur du går till väga:

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top