viktig information för dig som kund hos oss

 

Bästa orderutförande

I orderprocessen för finansiella instrument och råvaror ska rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat avseende: pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra för utförandet väsentliga förhållanden. Generellt gäller nedan angiven prioritering i orderprocessen. Det är dock en bedömningsfråga i varje enskilt fall om avsteg från prioriteringen bör göras med hänsyn till andelsägarnas gemensamma intresse.

 1. Pris: Med hänsyn att andelsägarna generellt sett i första hand gynnas av ett förmånligt pris som ökar värdet i fonden tillmäter Bolaget pris högst relevans.
 2. Transaktionskostnad: De transaktionskostnader som är förknippade med portföljtransaktionen bör, i de fall detta är möjligt, förhandlas ned så lågt som möjligt.
 3. Förmåga att exekvera order: När order placeras ska utvald mäklare med hög sannolikhet kunna utföra samt avveckla ordern.
 4. Snabbhet: I särskilda situationer kan hastigheten av utförd order gynna andelsägarnas gemensamma intresse i större omfattning än exempelvis pris.

För att säkerställa bästa möjliga resultat har bolaget en instruktion i vilken också bolagets motparter för handel med finansiella instrument och derivatinstrument anges samt hur bolaget utvärderar bästa möjliga resultat.

 

Incitament

För förvaltningen av respektive fond tar bolaget ut en årlig fast förvaltningsavgift som utgår som en procentsats på det förvaltade kapitalet, samt en rörlig avgift som utgår när fondens utveckling överstiger ett jämförelseindex. Vid uttaget av den rörliga avgiften tillämpas ett s.k. kollektivt High Water Mark som, bland annat, innebär att förvaltaren måste hämta upp perioder av sämre värdeutveckling än jämförelseindex före rörlig avgift återigen kan utgå. Information om vid var tid gällande avgifter för fonderna återfinns i basfakta, informationsbroschyren samt i fondbestämmelserna. Vid väsentliga förändringar i fondbestämmelserna ska fondandelsägarna informeras om förändringarna. I avtal som bolaget har tecknat med återförsäljare så kan den avgift som utgår till bolaget för förvaltningen delas mellan bolaget och återförsäljaren. Den avgift som du som kund betalar är dock alltid densamma.

Ett fondbolag får enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) belasta andelsägarna för kostnader som medför en höjning av kvaliteten på fondverksamheten och som samtidigt inte hindrar fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse. Bolagets förvaltning sker utifrån en modell som placerar efter information om insynshandel på olika aktiemarknader. I syfte att höja kvaliteten på fondverksamheten köper bolaget en tjänst från en tredje part som förser bolaget med detaljerad information om insynshandel på världens aktiemarknader. Kostnaden för tjänsten utgår som ett courtage på varje affär som bolagets fonder gör och uppgår maximalt till 0,05 procent av värdet på affären. Den totala kostnaden för 2017 uppgick till 0,10 procent av det förvaltade kapitalet.

 

Ersättningspolicy

Styrelsen i Insiderfonder fastställer årligen en ersättningspolicy. Samtliga anställda erhåller fast lön och rörlig ersättning kan förekomma. Den rörliga ersättningen får inte äventyra Insiderfonders förmåga att sammantaget redovisa ett positivt resultat över en konjunkturcykel. Vidare ska det råda en balans mellan fast och rörlig ersättning. Ingen garanterad rörlig ersättning förekommer på Insiderfonder.

Den rörliga ersättning som anställda idag berörs av baseras på bolagets resultat per kalenderår. Med sådant resultat avses resultat efter skatt men före dispositioner.

Bolagets principer för uppskjutande av utbetalning av rörlig ersättning är att ersättningar understigande 100 000 kronor får utbetalas i sin helhet, alltså utan beaktande av uppskjuten betalning. För ersättningar överstigande 100 000 kronor ska utbetalningen av det överskjutande beloppet skjutas upp i 36 månader. Det ska också finnas en möjlighet för Fondbolaget att återta hela eller delar av ersättningen om det visar sig att den har beslutats på felaktiga grunder. Detta ska regleras närmare i de enskilda anställningsavtalen.

Det kan överenskommas mellan bolaget och den anställda i detta fall att den uppskjutna utbetalningen kan placeras antingen på bankkonto, i fondbolagets fonder eller en kombination därav. Risken för en eventuell värdeminskning bärs då i sin helhet av den anställde.

Garanterad rörlig ersättning ska inte förekomma. Rörlig ersättning kan således bestämmas till noll kronor.

Eventuell ersättning vid anställningsupphörande ska stå i relation till den anställdes prestation och inte motivera osunt risktagande.

Kostnadsförda totalbelopp för rörliga ersättningar 2017 (inkl. soc.avg.):
Ledning: 0 kr
Övriga som kan påverka bolagets risknivå: 0 kr
Senaste årets uppskjutna ersättningar: 0 kr

 

Behandling av personuppgifter

Insiderfonder AB, org.nr 556739-2849 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar.

Insiderfonder behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Personuppgifter behandlas bl.a. för administration, annan förberedelse, fullgörande av ingångna avtal samt för att Insiderfonder ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Med personuppgifter avses uppgifter om dig som du har själv har lämnat i anslutning till att ett kundavtal ingås. Ibland krävs dock att information samlas in från tredje part. Det kan exempelvis om röra sig om statens person- och adressregister SPAR för att kontrollera uppgifterna, bolagsverket för att identifiera verkliga huvudmän och samkörningar mot sanktionslistor (hos EU) och listor för personer i politisk utsatt ställning.

Insiderfonder samlar endast in personuppgifter för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Det innebär att Insiderfonder har ändamålen klara redan innan insamlingen av personuppgifter börjar. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett som är oförenligt med dessa ändamål. Behandlingen gör också för att marknadsföra och utveckla Insiderfonders produkter.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar kan delas in i följande kategorier:

 • Identifieringsuppgifter: personnummer och namn.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser.
 • Ekonomisk information: transaktionsinformation.
 • Uppgifter som krävs enligt lag: uppgifter om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter: uppgifter om anställda och aktieägare.

Ändamål och rättslig grund av personuppgifter

Insiderfonder kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och avtalsförpliktelser samt ge dig information och erbjudanden. De rättsliga grunderna för vår behandling är följande:

 • Personuppgifter används för att fullgöra avtal.
 • Insiderfonder behandlar personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.
 • Personuppgifter behandlas också efter en intresseavvägning i samband med marknadsföring av Insiderfonders produkter. Syftet är att utveckla och förbättra Insidersfonders produktutbud och erbjudanden.

Behandling för annat ändamål

Insiderfonder avser inte att behandla personuppgifter för annat syfte än det för vilket de insamlades för.

Mottagare av uppgifter

Insiderfonder anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att behandla dina personuppgifter. Insiderfonder anlitar t ex. en backofficeleverantör som sköter Insiderfonders administration. Med de som agerar personuppgiftsbiträden finns separata avtal som reglerar biträdets hantering av personuppgifter för Insiderfonders räkning. Någon delning av personuppgifterna med andra aktörer än personuppgiftsbiträdena sker inte. I vissa fall kan dock en delning komma ett ske på grund av skyldigheter enligt lag, t ex med Skatteverket eller Polismyndigheten.

Överföring av uppgifter till tredje land

Insiderfonder överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Dataskyddsombud

Insiderfonder har inte inrättat ett dataskyddsombud. Insiderfonders bedömning baseras bl.a. på att Insiderfonder inte är ett offentligt organ, inte har som kärnverksamhet att regelbundet systematisk och i stor omfattning övervaka enskilda personer eller behandla känsliga personuppgifter i stor omfattning.

Dina rättigheter

Som registrerad person har du rättigheter om de personuppgifter Insiderfonder har om dig.

 • Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter Insiderfonder har om dig (registerutdrag). Din rätt till åtkomst kan i vissa fall begränsas av bl.a lagstiftning.
 • Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.
 • Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få dina personuppgifter raderade. Till följd av lagstiftningen, inte minst penningtvättsregelverket, är Insiderfonder skyldigt att behålla personuppgifter om dig under den tid du är kund, och även därefter för att fullgöra laglig skyldighet.
 • Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till Insiderfonder i maskinläsbart format.
 • Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet vilket innebär att du kan få dina uppgifter överförda till ett annat personuppgiftsbiträde om det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

Uppgiftsskyldighet

De personuppgifter som har samlats in från dig är dels sådana som krävs enligt lag, dels sådana som är avtalsenliga krav och dels sådana som är nödvändiga att ingå avtal. Det innebär att om uppgifter som krävs inte lämnas kan Insiderfonder inte inleda en affärsförbindelse med dig. Insiderfonder kan därmed vara förhindrade att ingå avtal med dig om inte uppgifter som krävs lämnas.

Lagringstid

Insiderfonder sparar personuppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för. Det innebär att Insiderfonder sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt fällande lagringstider i lag. Personuppgifter gallras fem år efter att du har upphört att vara kund hos Insiderfonder. Anledningen är att Insiderfonder enligt penningtvättsregelverket har en skyldighet att lagra dessa uppgifter i minst 5 år efter att en affärsförbindelse med Insiderfonder har upphört. I vissa kan uppgifter sparas upp till 10 år efter att affärsförbindelsen har upphört om det funnits misstanke om brott. Detta innebär att uppgifter sparas minst 5 år efter upphörande av kundavtal och högst 10 år med hänsyn till regler om preskription.

Automatiserat beslutfattande

Insiderfonder tillämpar inte ett automatiserat beslutförfattande.

Om du anser att Insiderfonder har behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddsförordning har du rätt att inge ett klagomål till datainspektionen som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter. Om du önskar mer information om hur Insiderfonder hanterar personuppgifter eller önskar få dina samlade personuppgifter utelämnade till dig samt utnyttja någon av dina rättigheter beskrivna ovan är du välkommen att kontakta Insiderfonder.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Insiderfonder AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Info@insiderfonder.se
031-165 100

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top