Fonden passar dig som:

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden placerar i aktier på den kanadensiska aktiemarknaden och tillämpar en god spridning över sektorer och branscher. Fondens jämförelseindex är MSCI Canada Index (MSCICI). Fonden investerar långsiktigt i bolag där de ledande befattningshavarna själva har investerat större belopp och som därför av förvaltaren anses vara undervärderade på börserna. Köp och försäljning av fondandelar sker normalt alla vardagar.

Startdatum: den 24 augusti 2012.

Rekommenderad placeringshorisont: 5 år eller längre.

ERIK LIDÉN, FÖRVALTARE

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden, som i avsaknad av historisk värdeutveckling, utgår från hur värdet på fondens jämförelseindex, MSCICI, har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Fondens placeringar på en marknad sker i landets lokala valuta och kan därför påverkas av förändringar i valutakursen (valutarisk).

Köpa och sälja andelar

Beroende på om du är ny eller befintlig kund hos oss så har vi två enkla guider som beskriver hur du går till väga:

Handla direkt

Välj hur du vill köpa eller sälja dina fonder. Vänligen notera att alla våra fonder inte finns hos alla återförsäljare. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Om du vill veta mer om hur man köper eller säljer fondandelar så har Insider två enkla guider om hur du går till väga:

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top