Vår placeringsmodell är forskningsbaserad och den enda av sitt slag

InsiderModellen - bearbetar dagligen information om insiderhandel i börsnoterade bolag som publiceras via offentliga register. Utgångspunkten är att insiders vet bättre än andra hur det går för företaget och vilka framtidsutsikter det har. Om de köper aktier signalerar det ofta att bolaget är lågt värderat och vice versa. Placeringsbesluten genereras i en helt automatiserad process som bygger på omfattande vetenskaplig forskning och är en process som är fri från känslomässig påverkan.

Modellen söker systematiskt efter mönster i insiders aktieaffärer som vi vetenskapligt har kunnat belägga som extra vinstgivande att följa. Modellen kan också avstå från att placera i en aktie där insiders har ett stort ägande men där de löpande har sålt aktier. Målsättningen i varje investeringsbeslut är att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning. Det innebär att förvaltningen sker kostnadseffektivt och likt insiders görs få, men väl avvägda, omplaceringar.

Våra Fonder

Vi ger dig möjligheten att ta rygg på insiders över hela världen. Välj de fonder som kompletterar din befintliga portfölj bäst.

Läs mer
  • fond-hedge

Insidermodellens fyra steg:

Med hjälp av ett omfattande regelverk söker modellen efter mönster i insiderhandeln som det har visat sig vara mycket vinstgivande att följa. Resultatet är ett urval av högpresterande aktier.

1.

Steg 1:

Inhämtning av daglig insiderhandel

Varje dag offentliggörs insiderhandel i börsnoterade bolag av landets tillsynsmyndighet - i Sverige av Finansinspektionen. I andra länder finns liknande myndigheter. Informationen hämtas in och analyseras sedan av InsiderModellen. Insiderfonder bevakar insiderhandel på ett 40-tal marknader och följer dagligen omkring 250 000 insiders som har ett ägande i det bolag där de arbetar.

2.

Steg 2:

Urval och viktning

Insidermodellen väljer bort aktier som har låg dagsomsättning. Syftet med detta är att inte bli kurspåverkande när aktieaffärer ska genomföras. Sedan beslutas vilka placeringar som ska göras. En placering kan endast ske om analysen finner ett sådant handelsmönster som tidigare har beskrivits. Investeringsbesluten föregås av en avancerad analys med ett stort regelverk som grund. Hur regelverket är utformat är hemligt, men hur varje enskild insider agerar samt hur insiders i varje bolag agerar inbördes och som grupp analyseras noga.

3.

Steg 3:

Kostnadseffektiva aktieaffärer

Det tredje steget säkerställeratt föreslagna affärer från föregående steg genomförs på ett kostnadseffektivt sätt med syfte att skapa en högre avkastning för andelsägarna. Även här finns ett omfattande regelverk. Resultatet är ett komplett investeringsunderlag där det framgår vilka transaktioner som ska genomföras och hur de ska genomföras.

4.

Steg 4:

Genomförande av placering

Steg fyra består av genomförandetav placeringarna utifrån underlaget från föregående steg. Den automatiserade förvaltningsprocessen innebär att den inte är personberoende vilket är en extra trygghet för dig som sparar i våra fonder.

kopguide-icon

Så köper du våra fonder

Vill du veta mer om hur man köper fondandelar så har Insiderfonder tagit fram två enkla guider:

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top