viktig information för dig som kund hos oss

 

Bästa orderutförande

I orderprocessen för finansiella instrument och råvaror ska rimliga åtgärder vidtas för att uppnå bästa möjliga resultat avseende: pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra för utförandet väsentliga förhållanden. Generellt gäller nedan angiven prioritering i orderprocessen. Det är dock en bedömningsfråga i varje enskilt fall om avsteg från prioriteringen bör göras med hänsyn till andelsägarnas gemensamma intresse.

  1. Pris: Med hänsyn att andelsägarna generellt sett i första hand gynnas av ett förmånligt pris som ökar värdet i fonden tillmäter Bolaget pris högst relevans.
  2. Transaktionskostnad: De transaktionskostnader som är förknippade med portföljtransaktionen bör, i de fall detta är möjligt, förhandlas ned så lågt som möjligt.
  3. Förmåga att exekvera order: När order placeras ska utvald mäklare med hög sannolikhet kunna utföra samt avveckla ordern.
  4. Snabbhet: I särskilda situationer kan hastigheten av utförd order gynna andelsägarnas gemensamma intresse i större omfattning än exempelvis pris.

För att säkerställa bästa möjliga resultat har bolaget en instruktion i vilken också bolagets motparter för handel med finansiella instrument och derivatinstrument anges samt hur bolaget utvärderar bästa möjliga resultat.

 

Incitament

För förvaltningen av respektive fond tar bolaget ut en årlig fast förvaltningsavgift som utgår som en procentsats på det förvaltade kapitalet, samt en rörlig avgift som utgår när fondens utveckling överstiger ett jämförelseindex. Vid uttaget av den rörliga avgiften tillämpas ett s.k. kollektivt High Water Mark som, bland annat, innebär att förvaltaren måste hämta upp perioder av sämre värdeutveckling än jämförelseindex före rörlig avgift återigen kan utgå. Information om vid var tid gällande avgifter för fonderna återfinns i basfakta, informationsbroschyren samt i fondbestämmelserna. Vid väsentliga förändringar i fondbestämmelserna ska fondandelsägarna informeras om förändringarna. I avtal som bolaget har tecknat med återförsäljare så kan den avgift som utgår till bolaget för förvaltningen delas mellan bolaget och återförsäljaren. Den avgift som du som kund betalar är dock alltid densamma.

Ett fondbolag får enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) belasta andelsägarna för kostnader som medför en höjning av kvaliteten på fondverksamheten och som samtidigt inte hindrar fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse. Bolagets förvaltning sker utifrån en modell som placerar efter information om insynshandel på olika aktiemarknader. I syfte att höja kvaliteten på fondverksamheten köper bolaget en tjänst från en tredje part som förser bolaget med detaljerad information om insynshandel på världens aktiemarknader. Kostnaden för tjänsten utgår som ett courtage på varje affär som bolagets fonder gör och uppgår maximalt till 0,05 procent av värdet på affären. Den totala kostnaden för 2017 uppgick till 0,10 procent av det förvaltade kapitalet.

 

Ersättningspolicy

Styrelsen i Insiderfonder fastställer årligen en ersättningspolicy. Samtliga anställda erhåller fast lön och rörlig ersättning kan förekomma. Den rörliga ersättningen får inte äventyra Insiderfonders förmåga att sammantaget redovisa ett positivt resultat över en konjunkturcykel. Vidare ska det råda en balans mellan fast och rörlig ersättning. Ingen garanterad rörlig ersättning förekommer på Insiderfonder.

Den rörliga ersättning som anställda idag berörs av baseras på bolagets resultat per kalenderår. Med sådant resultat avses resultat efter skatt men före dispositioner.

Bolagets principer för uppskjutande av utbetalning av rörlig ersättning är att ersättningar understigande 100 000 kronor får utbetalas i sin helhet, alltså utan beaktande av uppskjuten betalning. För ersättningar överstigande 100 000 kronor ska utbetalningen av det överskjutande beloppet skjutas upp i 36 månader. Det ska också finnas en möjlighet för Fondbolaget att återta hela eller delar av ersättningen om det visar sig att den har beslutats på felaktiga grunder. Detta ska regleras närmare i de enskilda anställningsavtalen.

Det kan överenskommas mellan bolaget och den anställda i detta fall att den uppskjutna utbetalningen kan placeras antingen på bankkonto, i fondbolagets fonder eller en kombination därav. Risken för en eventuell värdeminskning bärs då i sin helhet av den anställde.

Garanterad rörlig ersättning ska inte förekomma. Rörlig ersättning kan således bestämmas till noll kronor.

Eventuell ersättning vid anställningsupphörande ska stå i relation till den anställdes prestation och inte motivera osunt risktagande.

Kostnadsförda totalbelopp för rörliga ersättningar 2017 (inkl. soc.avg.):
Ledning: 0 kr
Övriga som kan påverka bolagets risknivå: 0 kr
Senaste årets uppskjutna ersättningar: 0 kr

 

Behandling av personuppgifter

Insiderfonder AB, org.nr. 556739-2849 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar.

Personuppgifter som du lämnar när du blir fondandelsägare eller som samlas in vid annat tillfälle används för att fullgöra fondbolagets rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Uppgifterna används för administration och för att fullgöra ingångna avtal. Uppgifterna som du lämnar kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister SPAR.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för fondbolagets interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för fondbolagets egen marknadsföring. Behandlingen görs för att marknadsföra och utveckla fondbolagets produkter.

Fondbolaget anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att behandla dina personuppgifter. Fondbolaget anlitar t ex en backofficeleverantör som sköter fondbolagets administration. Med de som agerar personuppgiftsbiträden finns separata avtal som reglerar biträdets hantering av personuppgifter för fondbolagets räkning. Någon delning av personuppgifterna med andra aktörer än personuppgiftsbiträdena sker inte. I vissa fall kan dock en delning komma ett ske på grund av skyldigheter enligt lag, t ex med Skatteverket eller Polismyndigheten.

De personuppgifter som behövs för att fondbolaget ska ha en tillräcklig kundkännedom gallras fem år efter att du har upphört att vara kund. Anledningen är att fondbolaget enligt penningtvättsregelverket har en skyldighet att lagra dessa uppgifter i minst fem år efter att affärsförbindelse med fondbolaget har upphört.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller att få uppgifter raderade. Fondbolaget har dock, i vissa fall, en skyldighet att behandla dina personuppgifter och lagra dem under en viss period, exempelvis på grund av penningtvättsregelverket.
Om du anser att fondbolaget har behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan ett klagomål lämnas in till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter.
Om du önskar mer information om hur fondbolaget hanterar personuppgifter eller önskar få dina samlade personuppgifter utlämnade till dig samt utnyttja någon av dina rättigheter beskrivna ovan är du välkommen att kontakta fondbolaget.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig:
Insiderfonder AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
info@insiderfonder.se
031-165 100

Kontaktuppgifter tillsynsmyndighet:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top